Regulamin

REGULAMIN PORTALU Godny-Polecenia.pl z dnia 01.12.2015r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Operator Portalu – Godny-Polecenia.pl, ul. Niedobczycka , 44-200 Rybnik, NIP 6423066541, REGON 362176514, Dane kontaktowe kontakt@godny-polecenia.pl, formularz kontaktowy;
  2. Użytkownik – podmiot, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje weryfikacji i rejestracji w ramach Portalu;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu www.godny-polecenia.pl;
  5. Klient – klient, który korzysta z Portalu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
  6. Portal – serwis internetowy dostępny pod www.godny-polecenia.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik  może otrzymać opinię wystawioną przez Klienta;
  7. E-wizytówka Użytkownika – informacja wyświetlana w Portalu przez Operatora, zawierająca wybrane dane Użytkownika firmy, w tym jego adres, stworzona przez Operatora Portalu. E-wizytówka firmy może obejmować dane, w tym informacje adresowe, wykonywane usługi, które Użytkownik prowadzi w swojej działalność gospodarczej, klient może wystawić opinię Użytkownikowi za wykonaną usługę.;
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu dostępnego pod www.godny-polecenia.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Portal, działający pod adresem www.godny-polecenia.pl , prowadzony jest przez Operatora.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania  weryfikacji i rejestracji w ramach Portalu przez Użytkownika;
b) warunki i zasady dodawania opinii przez Klienta do E-wizytówki Użytkownika w ramach Portalu;
2.5. W celu korzystania z Portalu, Użytkownik i Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu www.godny-polecenia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Pakietach podane są na stronie Portalu, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do dołączenia do programu, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Portalu
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu jest wejście na stronę www.godny-polecenia.pl
3.2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez weryfikacje i akceptację formularza zgłoszeniowego przychodzącego do Operatora.  
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Operator może pozbawić Użytkownika i Klienta prawa do korzystania , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik lub Klient:
a) podał w trakcie weryfikacji w portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników portalu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Operatora.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Użytkownik i Klient zobowiązani jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Użytkowników oraz dla Operatora,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Proces dołączenia do programu [Użytkownik]
4.1. W celu dołączenia do programu za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową www.godny-polecenia.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór pakietu przez Użytkownika jest dokonywany poprzez formularz zgłoszeniowy.
4.3. Proces weryfikacji Użytkownika odbywa się do 3 dni roboczych, w tym czasie nasz zespół przeprowadza badanie przez zewnętrzny podmiot w celu weryfikacji przedsiębiorstwa.  

V. Dostawa
5.1. Dostawa  jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie weryfikacji Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionego pakietu odbywa się poprzez Pocztę Polską. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym.
5.4. Użytkownik otrzymuje przesyłkę zgodną ze specyfikacją zamówionego pakietu oraz fakturę VAT.


VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny pakietów podawane są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT .
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego […],
b) płatnością za pobraniem, dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

VII. Reklamacja
7.1. Operator jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [adres e-mail]. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika lub Klienta.
8.2. Klient lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu, Użytkownik lub Klient może zgłaszać mailowo pod adres [adres e-mail] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
8.4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Polityka prywatności
9.1. Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie weryfikacji. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z Portalu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Operatora decyzji o rejestracji w Portalu.
9.2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu weryfikacji i rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Portalu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
9.3. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Portalu, poza danymi, które Użytkownik sam dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operator a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.