Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Godny-polecenia.pl

Więcej informacji na temat Serwisu znajdziesz tutaj: http://www.godny-polecenia.pl

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje:
  1. Usługodawca – Godny-Polecenia.pl Sebastian Smołka z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Niedobczycka 33, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 642-306-65-41, REGON 642-306-65-41
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.godny-polecenia.pl.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Lokalizacja – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczonych usług.
  6. Właściciel – korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Lokalizacji. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę.
  7. Profil – zbiór informacji na temat Właściciela umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  8. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  9. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 2. Rodzaje i zakres Usług
 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i Poleceń o Właścicieli skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Właścicieli i Lokalizacji;
  3. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  4. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań zweryfikowanym Właścicielom;
  5. umożliwia zweryfikowanym Właścicielom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania;
  6. umożliwia rezerwację terminu u Właścicieli i w Lokalizacjach, które udostępniły taką możliwość.
 2. Informacje i opinie o Właścicielach i Lokalizacjach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii.
 3. Pozycja Właściciela w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak poziom lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarta z Usługodawcą odpłatna umowa jako Regulamin. 
 4. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Właścicielach i Lokalizacjach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • 3. Warunki świadczenia usług
 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Właścicielach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Właściciela za pomocą Formularza kontaktowego, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W niektórych przypadkach rezerwacja terminu u Właściciela może wymagać podania nr PESEL. 
 4. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zarezerwowanie wizyty.
 5. Użytkownik może również:
  1. wystawiać opinie o Właścicielu;
  2. dodawać i poprawiać informacje o Lokalizacjach;
  3. zadawać pytania zweryfikowanym Właścicielom;
  4. zgłaszać nadużycia.
 6. Zadanie pytania zweryfikowanemu Właścicielowi jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Właścicielowi. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zadanie pytania.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 8. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Właściciela lub Lokalizacji za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Wizyt. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Formularz terminu z przyczyn leżących po stronie Właściciela lub Lokalizacje. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie. 
 • 4. Dodawanie opinii i informacji o Właścicielach i Lokalizacjach; zadawanie pytań Właścicielom.
 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Właściciela mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Właściciela.
 3. Opinie i informacje o Właścicielach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Właściciela (doświadczenia na linii Firma Klient) i muszą one dotyczyć wykorzystanej usługi. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób, opinii dotyczących szeroko rozumianych spraw odnoszących się do kompetencji firmy opiniowanej. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Właścicieli na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 7. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tą samą Lokalizacją nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą Lokalizacją. Profesjonaliści o tej samej specjalizacji nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 8. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 9. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Właścicieli.
 11. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą adresu email.
 12. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych zweryfikowanym Właścicielom.
 13. Zadając pytania Właścicielowi, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 14. Zadając Właścicielowi pytanie prywatne, Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 15 stosuje się.
 • 5. Profile Właścicieli, zweryfikowane Profile
 1. Utworzenie Profilu nowego Właściciela wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczonych usług lub innych wskazanych w §1 pkt. 1 lit. e i kategorię Właściciela, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca wykonywania usług. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Właściciela.. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilach może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Usługodawcy.
 3. Jeden Właściciel może mieć nieograniczoną ilość Profili. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Właścicieli. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Właścicela. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 5. Każdy Właściciel może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 7. Na Profilu zweryfikowanym Właściciel otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcie;
  3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
  4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;
  5. przeglądać statystyki Profilu,
  6. kontaktować się z Użytkownikami.
  7. dodawać usługi wraz z cenami. 
 8. Właściciel może zamieszczać jedynie zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych innych firm niż zgłaszana (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 9. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty.
 10. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Właściciel udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. 
 11. Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie, Właściciel udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania odpowiedzi lub jego jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 12. Odpowiadając na pytanie prywatne, Właściciel zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 12 stosuje się.
 • 6. Profile Lokalizacji, zweryfikowane Profile
 1. Utworzenie Profilu nowej Lokalizacje wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.
 2. Podstawowe informacje o Lokalizacji obejmują: nazwę Lokalizacji, kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Lokalizacje.
 3. Każda Lokalizacja może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Lokalizacji. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Profil Lokalizacje może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Lokalizacje. Jeżeli Lokalizacja ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji powinna zostać objęta osobnym Profilem.
 5. Właściciel może utworzyć Profil Lokalizacje lub potwierdzić informacje zawarte na już istniejącym Profilu Lokalizacje. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 7. Na Profilu zweryfikowanym Lokalizacje Właściciel otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o Lokalizacji;
  2. dodać logotyp Lokalizacje;
  3. przeglądać statystyki Profilu.
 8. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu Lokalizacje jedynie logotyp Lokalizacje. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp Lokalizacje udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela o tym fakcie.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Lokalizacje, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 • 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Serwisie, lub (ii) rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook, lub (iii) zarezerwowanie terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, lub (iv) zadanie pytania zweryfikowanemu Profesjonaliście.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu Rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.godny-polecenia.pl/authentication/. Rejestracja jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt.
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@godny-polecenia.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Profesjonalistom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 11. Utworzenie nowego Profilu lub przejęcie przez Profesjonalistę istniejącego Profilu wymaga wypełnienia formularza. Profesjonalista może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień tego profilu. W tym celu niezbędne będzie przesłanie do Usługodawcy, w wyznaczonym terminie, skanów dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
 12. Użytkownik będący Właścicielem potwierdza swoje uprawnienia do administrowania Profilem Lokalizacje. W takim przypadku Usługodawca rejestruje Użytkownika jako Właściciela.
 13. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 14. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 15. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 16. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 17. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 18. Profesjonalista może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta
 19. Profesjonalista może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy Ust. 19 stosuje się.
 • 8. Odpowiedzialność
 1. Użytkownik i Profesjonalista są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Profesjonalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Placówkę lub Profesjonalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Lokalizacji Profesjonalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik, Lokalizacja lub Profesjonalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 • 9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku „zgłoś nadużycie”. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@godny-polecenia.pl.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Placówkę lub Profesjonalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@godny-polecenia.pl.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik i Profesjonalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Polityka prywatności

Obowiązuje od 24 grudnia 2018 r.

Informacje podstawowe

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

 

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Godny-Polecenia.pl?

Godny-Polecenia.pl wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Godny-Polecenia.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Godny-Polecenia.pl?

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Godny-Polecenia.pl.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Godny-Polecenia.pl, np. Google Analytics.

Godny-Polecenia.pl używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Godny-Polecenia.pl wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Godny-Polecenia.pl do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Godny-Polecenia.pl wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Godny-Polecenia.pl wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizaji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Godny-Polecenia.pl na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Godny-Polecenia.pl. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Godny-Polecenia.pl na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Godny-Polecenia.pl wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy Godny-Polecenia.pl sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Godny-Polecenia.pl nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów Godny-Polecenia.pl jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania się.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Godny-Polecenia.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Godny-Polecenia.pl.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Godny-Polecenia.pl.pl odsyłacz (link).

Aby dowiedzieć się więcej o danych osobowych kliknij tutaj